LawOnTheWeb_MainPic הסתבכת בפלילים
LawOnTheWeb_MainPic הסתבכת בפלילים
פנייה לייעוץ אישי  פרטי יצירת קשר:

  יגיע כפיים 2, בית פיילוט

  ת"א, מיקוד: 6777886

  טלפון: 077-8044023

  מדיניות הפרטיות

  הצהרת נגישות

  מידע חשוב נוסף

  מהו מעשה סדום בנסיבות אינוס?

  המושג מעשה סדום עשוי אמנם לעורר אסוציאציות שליליות, היות שהשימוש בו נעשה בקונוטציות פליליות. חוק העונשין נוקב לו כדי לתאר את הווריאציות המוכרת יותר שלו – יחסי מין אוראליים ואנאליים, אולם המעשה עצמו הוא ברוב המקרים חוקי כל עוד הוא מבוצע בהסכמה בין שני הצדדים לו.

  השימוש במונח מעשה סדום בחוק העונשין יוצר למעשה השלמה את קשת המעשים המהווים אונס, מאחר והמונח אונס בחוק מתייחס אך ורק לאיבר מינה של אישה, וזאת על ידי סעיף החוק העוסק במעשה סדום בנסיבות אינוס.

  תוכן עניינים

  מהי ההגדרה של אונס בחוק העונשין?

  המונח אונס בחוק העונשין מתייחס לפעולה של בעילת אישה ללא הסמכתה. המונח בעילה פירושו החדרת איבר מאיברי הגוף או חפץ לאיבר מינה של האישה. מכאן, שהקורבן לעבירה זו יכול להיות אך ורק ממין נקבה. זאת, אף מהמונח אונס כפי שהוא שגור בציבור יכול להתייחס גם למעשה המבוצע כלפי קורבן ממין זכר.

  מהי עבירה של מעשה סדום?

  בעוד שעבירה של אינוס מתייחסת להחדרת איבר או חפץ לאיבר מינה של האישה, מעשה סדום הוא שם כולל להחדרת חפץ או איבר לפי הטבעת או החדרת איבר מין לפיו של הקורבן. חוק העונשין מגדיר את המצבים בהם מעשה סדום הוא מעשה אסור, כאשר בניגוד לעבירה של אונס, מעשה הסדום יכול להתבצע הן כלפי קורבן ממין זכר והן כלפי קורבן ממין נקבה.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   באילו מקרים מעשה סדום הוא אסור?

   ככלל, מעשה סדום הוא מעשה מותר וחוקי כאשר הוא נעשה בין בגירים בהסכמתם המלאה, ובנסיבות מסוימות גם בין קטינים או בין בגיר לקטין שפער הגילאים ביניהם אינו עולה על 3 שנים. לצד זאת מונה החוק מספר מצבים בהם מעשה סדום נחשב לעבירה פלילית:

   • מעשה סדום כלפי מי שמצוי בין הגילאים 14-16 – עבירה שהעונש בצדה הוא עד 5 שנות מאסר.
   • מעשה סדום כלפי מי שמצוי בין הגילאים 16-18 במסגרת יחסי תלות, מרות או חינוך – עבירה שהעונש בצדה הוא עד 5 שנות מאסר.
   • מעשה סדום כלפי בגיר תוך ניצול יחסי מרות בעבודה או בשירות – עבירה שהעונש בצדה הוא עד 3 שנות מאסר.
   • מעשה סדום בנסיבות אינוס – עבירה שהעונש המירבי בצדה הוא בין 16 ל- 20 שנה בהתאם למאפייני העבירה.

   מהי עבירה של מעשה סדום בנסיבות אינוס?

   מעשה סדום בנסיבות אינוס, מהווה למעשה השוואה של חומרת המעשים הגלומים בעבירת האונס אשר יכולה להתבצע רק כלפי אישה, לעבירה של מעשה סדום כלפי קורבנות משני המינים. משכך, על מעשה סדום יוטל עונש זהה למעשה אונס כאשר הוא מבוצע לפי הנסיבות המתוארות בסעיף 345 לחוק העונשין – הסעיף המגדיר את המקרים בהם יחסי מין ייחשבו אונס.

   מהם נסיבות האינוס המנויות בחוק?

   נסיבות האינוס מתחלקות לשני ראשים עיקריים, כאשר ביחס לראש הראשון העונש המירבי הוא 16 שנות מאסר, ואילו ביחס לראש שני, העונש המירבי הוא 20 שנות מאסר. אלו הם הנסיבות בעלות החומרה הפחות גבוהה, החלות גם על מעשה סדום:

   • כאשר המעשה בוצע ללא הסכמת הקורבן.
   • כאשר המעשה בוצע בהסכמת הקורבן אשר הושגה במרמה.
   • כאשר המעשה מבוצע בקטינה שגילה פחות מ- 14 שנים, ללא קשר לשאלת הסכמתה.
   • תוך ניצול מצב של חוסר הכרה או חוסר צלילות, המונעים מהקורבן להיענות למעשה באופן חופשי.
   • כאשר המעשה מבוצע בקורבן הלוקה בנפשו או בשכלו, באופן המונע ממנו לתת את הסכמתו החופשית.

   מהן הנסיבות המחמירות שבגינן יוטל עונש של עד 20 שנות מאסר?

   הנסיבות החמורות ביותר של מעשה אונס או מעשה סדום, הם אלו:

   • כאשר המעשה משלב בין גיל צעיר של עד 16 שנים יחד עם רכיב נוסף מתוך הרכיבים הללו – היעדר הסכמה, הסכמה שהושגה במרמה, תוך ניצול חוסר הכרה או תוך ניצול ליקוי נפשי או שכלי של הקטינה.
   • כאשר המעשה מבוצע תוך שימוש בנשק חם או קר.
   • כאשר המעשה מבוצע לצד גרימת חבלה גופנית או נפשית לקורבן העבירה.
   • כאשר המעשה נעשה על ידי קבוצה של אנשים.

   מעשה סדום בנסיבות אינוס – אונס במהותו

   אף שחוק העונשין מתייחס מבחינה מושגית באופן שונה למעשה של אונס למול מעשה סדום, מדובר מבחינה מהותית במעשה הזוכה לאותה מידה של ענישה. החלופה החמורה פחות של אונס או מעשה סדום מאפשרת לבית המשפט להטיל עד 16 שנות מאסר, ואילו במקרים של מעשה סדום המבוצע בנסיבות קשות במיוחד, באפשרות בית המשפט להטיל עונש מכביד של עד 20 שנות מאסר.

   *המופיע באתר הסתבכת בפלילים LawOnTheWeb אינו מחליף ייעוץ במשרד עורכי דין, ואינו מתיימר להיות מדויק, מעודכן או מקיף. העושה שימוש באתר עושה זאת באחריותו הבלעדית.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-8044023 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף