LawOnTheWeb_MainPic הסתבכת בפלילים
LawOnTheWeb_MainPic הסתבכת בפלילים
פנייה לייעוץ אישי  פרטי יצירת קשר:

  יגיע כפיים 2, בית פיילוט

  ת"א, מיקוד: 6777886

  טלפון: 077-8044023

  מדיניות הפרטיות

  הצהרת נגישות

  מידע חשוב נוסף

  עיכוב הליכים פלילי על ידי עו"ד פלילי

  עיכוב הליכים נעשה לבקשת סנגורו של הנאשם ומאושר על ידי התובע בתיק, ומעליו פרקליט המדינה ולבסוף מתקבל אישור סופי על ידי היועץ המשפטי לממשלה. 

  עיכוב הליכים פלילי על ידי עו"ד פלילי

  היועץ המשפטי לממשלה יבחן, עם התקבל הבקשה לעיכוב הליכים, את נסיבותיו האישיות של הנאשם, את נסיבותיו האישיות של הקורבן, וכן יבחן האם עיכוב ההליכים לא יביא לנזק.

  תוכן עניינים

  מהו עיכוב הליכים פלילי?

  עיכוב הליכים פירושו "הקפאת" תיק פלילי כנגד נאשם, כאשר הכרעת הדין טרם ניתנה על ידי בית-המשפט.

  היועץ המשפטי לממשלה רשאי לעכב הליכים בתיק פלילי, עד שיחליט להפשיר ההליכים. המשמעות לכך היא הפסקת ההליכים הפליליים.

  עיכוב הליכים על ידי היועץ המשפטי לממשלה נעשה על ידי הגשת בקשה מעו"ד פלילי ממשרד עורכי דין בישראל.

  הבקשה מוגשת בכתב לתובע בתיק (נציג המדינה), אשר הגיש את כתב האישום נגד הנאשם. התובע, אם השתכנע כי יש מקום לעיכוב הליכים בתיק, כותב את המלצתו לעיכוב ההליכים, שנתבקשה על ידי עו"ד פלילי, ושולח אותה לפרקליטות המדינה לעיון נוסף בבקשת עיכוב ההליכים.

  הבקשה הסופית מוגשת לעיון היועץ המשפטי לממשלה, אשר הוא בעל הסמכות הסופית להכריע בעניין בקשת עיכוב ההליכים.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   מרבית עיכובי ההליכים הפליליים מתבצעים כבר בשלב ההתחלתי של המשפט, במקרים בהם, למשל, לא ניתן לאתר את הנאשם.

   היועץ המשפטי לממשלה, לבקשת עו"ד פלילי כאמור המייצג את הנאשם, רשאי להתנות את עיכוב ההליכים בדרישות שונות כגון הבעת חרטה מצד הנאשם והתחייבות שלא לשוב לסורו, התחייבות להליך שיקומי, פיקוח קצין מבחן, ביצוע עבודות שירות ועוד.

   עיכוב הליכים פלילי

   שיקולים לעיכוב הליכים פלילי

   1. שיקולי נסיבות העבירה:
    השיקולים לעיכוב הליכים פלילי אינם מנויים בחוק בישראל, ואף לא בחוק סדר הדין הפלילי. שיקול הדעת לביצוע עיכוב הליכים שנתבקשו על ידי עו"ד פלילי נתון ליועץ המשפטי בלבד, והוא כולל התחשבות בנסיבות המקרה, נסיבות הנאשם וכן נסיבותיו של המתלונן/הקורבן.נשקלות, בין היתר, בבקשה לעיכוב הליכים שהגיש עו"ד פלילי ממשרד עורכי דין בישראל- חומרת העבירה הפלילית, המניע לביצוע העבירה, דרגת האשם (מעגל ראשוני או משני- האם הנאשם היה המבצע הראשי? האם היה "רק" שותף לעבירה? "רק" מסייע לביצוע העבירה "רק" משדל, "רק" נגרר לעבירה?),נסיבות המקרה (האם דובר בהגנה עצמית? כורח? העדר שליטה? אי שפיות? צורך?), מידת מעורבותו של הנאשם בעבירה, שכיחותה אצל הנאשם, זהות יוזם העבירה, משך ביצוע העבירה, היקף הנזק שנגרם, העניין הציבורי בהבאת הנאשם לדין וכו'.
   2. שיקולי נסיבות הנאשם:
    שיקולים אישיים כגון מצב משפחתי רגיש, מצב בריאותי קשה, גיל הנאשם, הפגיעה בנאשם עצמו המיוצג על ידי עו"ד פלילי, מידת שיתוף הפעולה של הנאשם עם המשטרה והפרקליטות, ניסיונות הנאשם להשתקם, מסוכנות בדרגה נמוכה, מצוקה כלכלית, חרטה, עבר פלילי נקי, תרומת הנאשם לציבור, חלוף הזמן מאז ביצוע העבירה, עינוי דין שנגרם לנאשם וכו'.
   3. שיקולי נסיבות הקורבן:
    בין השיקולים לעיכוב הליכים לבקשת עו"ד פלילי נגד נאשם, נשאל גם לבקשת הקורבן. בהיבט זה, נבחן האם הקורבן מחל לנאשם על מעכשיו, התנהגות פסולה מצד הקורבן וכו'.

   חידוש הליכים פליליים שעוכבו 

   היועץ המשפטי לממשלה רשאי לבטל את עיכוב ההליכים במסירת הודעה כתובה לבית המשפט. עם זאת, היועץ המשפטי לממשלה כפוף לזמנים הקבועים בחוק אשר במסגרתם ניתן לחדש את ההליכים:

   • בעבירת פשע: ההליכים יחודשו אם טרם חלפו 5 שנים מיום שעוכבו ההליכים לבקשת עו"ד פלילי על ידי בית המשפט.
   • בעבירת עוון: ההליכים יחודשו אם טרם חלפה שנה מיום שעוכבו ההליכים לבקשת עו"ד פלילי על ידי בית המשפט.
   • בעבירת חטא: ההליכים לא יחודשו אם עוכבו לבקשת עו"ד פלילי. הליכים שיעוכבו בפעם השנייה, לא יחודשו בכל מקרה.

   לסיכום, היועץ המשפטי לממשלה הוא בעל הסמכות הסופית להגיש בקשה לעיכוב הליכים לבית המשפט.

   לאחר שבוחן את נסיבותיו האישיות של הנאשם ושל הקורבן וכן את עניין הציבור במקרה הנדון, מוגשת הבקשה לעיכוב הליכים לבית המשפט. לאחר עיכוב ההליכים, ישנו "חלון זמן" להגשת בקשה לביטול עיכוב ההליכים וחידוש הליכי המשפט נגד הנאשם. בעבירת פשע מדובר בחלון זמן של חמש שנים, בעבירת עוון חלון הזמן הוא שנה בלבד, ובעבירת חטא לא ניתן לחדש עיכוב הליכים.

   שאלות נפוצות

   למי הסמכות לבצע עיכוב הליכים פלילי?

   בכל שלב שלאחר הגשת כתב אישום ולפני הכרעת הדין, היועץ המשפטי לממשלה רשאי, בהודעה מנומקת לבית המשפט, לעכב את הליכי המשפט, אולם רק בנסיבות מיוחדות ויוצאות דופן. בדרך כלל הבקשה לעכב הליכים מגיעה מהסנגוריה ומופנית ליועץ המשפטי לממשלה.

   האם ניתן לחדש את ההליכים לאחר בקשה לעיכוב הליכים פלילי?

   בעבירות מסוג "פשע" ניתן לחדש את ההליכים בתוך 5 שנים מיום עיכובם. בעבירות מסוג "עוון" ניתן לחדש את ההליכים הפלילים בתוך שנה ממועד עיכובים. אם ההליכים עוכבו פעמיים, לא ניתן לחדשם שנית. היועץ המשפטי רשאי להתנות את העיכוב בתנאים שונים כגון חרטה ופיצוי.

   הסנגור מגיש בקשה לעיכוב הליכים פלילי. מהן הסיבות המצדיקות את התערבות היוהמ"ש?

   בדרך כלל בקשה לעיכוב הליכים מוגשת על רקע בריאותו של הנאשם, אסון שפקד אותו, מצוקה כלכלית, נזקים מיוחדים שייגרמו לנאשם אם ההליכים יימשכו, העדר מסוכנות, הבעת חרטה ופיצוי המתלונן.

   מהן הסיבות שבגינן התביעה מעכבת את ההליכים, ללא בקשת הסנגוריה?

   ישנם מקרים שהיוזמה לעיכוב הליכים פלילי מגיעה מצד התביעה. למשל, קושי מיוחד להוכחת האשמה, העדר יכולת לאתר עדי תביעה מרכזיים, שיקולים מערכתיים כמו עומס על בתי המשפט ושיקולי עלות תועלת ציבוריים.

   *המופיע באתר הסתבכת בפלילים LawOnTheWeb אינו מחליף ייעוץ במשרד עורכי דין, ואינו מתיימר להיות מדויק, מעודכן או מקיף. העושה שימוש באתר עושה זאת באחריותו הבלעדית.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-8044023 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף