LawOnTheWeb_MainPic הסתבכת בפלילים
LawOnTheWeb_MainPic הסתבכת בפלילים
פנייה לייעוץ אישי  פרטי יצירת קשר:

  יגיע כפיים 2, בית פיילוט

  ת"א, מיקוד: 6777886

  טלפון: 077-8044023

  מדיניות הפרטיות

  הצהרת נגישות

  מידע חשוב נוסף

  חשוב להכיר: 5 סוגי צוואות

  חוק הירושה קובע כי עיזבונו של אדם יחולק על פי דיני הירושה הכלליים, אלא אם ערך צוואה המורה אחרת. הצוואה היא מסמך משפטי חשוב מאין כמוהו, המאפשר לכל אדם שמעוניין בכך לצוות כיצד לנהוג ברכושו לאחר מותו.


  באדיבות הפורטל ירושות וצוואות להלן עבורכם 5 סוגי צוואות שחשוב שתכירו בטרם אתם פונים לערוך צוואה.

  תוכן עניינים

  צוואה בכתב יד

  צוואה בכתב יד אינה חייבת להיערך בפני עדים, והמצווה יכול לערוך אותה לבדו.

  צוואה בכתב יד תכתב כולה בכתב ידו של המצווה, תישא תאריך כתוב בכתב ידו ותיחתם בכתב ידו. אדם שערך צוואה בכתב יד רשאי להפקידה בלשכת הרשם לענייני ירושה.

  במקרים מסוימים בית המשפט יקבל צוואות שנערכו בכתב יד שנפלו בהן פגמים כמו העדר תאריך והעדר חתימה, אם נוכח שהצוואה משקפת את רצון המצווה.

  יחד עם זאת, בית המשפט לא יקבל צוואה בכתב יד שאינה כתובה כולה בכתב ידו של המצווה, מדובר בדרישה מהותית בלעדיה הצוואה פסולה.

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   צוואה בעדים

   צוואה בעדים תערך בכתב, תכלול תאריך ותחתם ביד המצווה, בפני שני עדים לאחר שהמצווה הצהיר בפניהם שזוהי צוואתו.

   העדים יחתמו בידם על הצוואה ויעידו על כך שהמצווה הצהיר וחתם כאמור בצוואה. אדם שערך צוואה בעדים רשאי להפקידה בלשכת הרשם לענייני ירושה.

   הדרישות המהותיות של צוואה בעדים הן דרישת הכתב והדרישה כי החתימה תתבצע בפני שני עדים שיחתמו על פני הצוואה. בהעדר כתב או בהעדר שני עדים לא ניתן יהא לקבל צוואה בעדים והיא תהא פסולה.

   צוואה בפני רשות

   צוואה בפני רשות תערך בעל פה על ידי המצווה עצמו או בהגשת הצוואה בכתב על ידי המצווה בפני נוטריון, שופט, רשם בית משפט, רשם לענייני ירושה או חבר בית דין דתי. ניתן להפקיד צוואה בפני רשות, בלשכת הרשם לענייני ירושה.

   צוואה בעל פה

   ככלל, צוואה תערך בכתב ולא בעל פה (פרט לצוואה בפני רשות), צוואה בעל פה בפני עדים, היא חריג לכלל בנסיבות בהן אדם גוסס או חושש כי עומד בפני המוות.

   הוראות החוק קובעות כי אדם שנוטה למות (שכיב מרע), ומי שחושש כי הוא נוטה למות, בנסיבות שיצדיקו זאת, רשאי לצוות בעל פה, בפני שני עדים המבינים את שפתו. על העדים לציין את התאריך ונסיבות עשיית הצוואה בזכרון דברים שיחתם על ידם, ככל האפשר בסמוך לאחר מתן הצוואה בפניהם.

   יודגש כי העדים בצוואה בעל פה חייבים להפקיד את הצוואה (זכרון הדברים) בלשכת הרשם לענייני ירושה.

   הדרישה המהותית בצוואה בעל פה היא כי מדובר באדם גוסס, ועל כן קבע המחוקק כי במקרה בו המצווה לא נפטר חודש ימים לאחר חלוף הנסיבות שהצדיקו את עשיית הצוואה בעל פה, הצוואה בטלה.

   צוואה הדדית

   צוואה הדדית היא סוג צוואה מיוחד והיא נערכת על ידי בני זוג תוך הסתמכות שלהם זה על צוואתו של זה. בניגוד לצוואה אישית שנערכת על ידי מצווה אחד בלבד, ואינה יכולה להערך בפני זוכה בצוואה, צוואה הדדית מעצם מהותה חייבת להיערך בפני בן הזוג שעשוי להיות הזוכה.

   כמו כן בניגוד לצוואה אישית שניתנת לביטול על ידי המצווה עצמו בכל עת, צוואה הדדית ניתנת לביטול רק בהתקיים התנאים שלהלן:

   1. בחיי בני הזוג – המצווה שמבקש לבטל את צוואתו חייב למסור הודעה בכתב על ביטול הצוואה למצווה השני, הודעה זו תבטל את שתי הצוואות.
   2. לאחר מות אחד מבני הזוג – בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו יסתלק מהצוואה של בן הזוג המנוח. במקרה שהעיזבון כבר חולק, על בן הזוג להשיב את כל מה שירש לפי הצוואה ההדדית לעיזבון. ההשבה תעשה בעין, ואם השבה בעין לא אפשרית או לא סבירה, ישיב את שווי חלקו בירושה לעיזבון.

   החוק קובע כי ניתן להתנות על הוראות הביטול הייחודיות לצוואה הדדית בהוראה שתקבע בצוואה ההדדית, אך לא ניתן לשלול לחלוטין את הזכות לבטל את הצוואה בחיי שני בני הזוג.

   צוואה בליווי עורך דין

   בשורה התחתונה, על אף שהחוק לא מחייב נוכחות עורך דין במהלך עריכת הצוואה וניתן לערוך צוואות בדרכים שונות כפי שתוארו להלן, עיניכם הרואות כי עריכת צוואה הינה עניין מורכב, וכל טעות בעריכתה עשוייה לשלול את רצונכם האחרון לפני מותכם.

   עורך דין ירושה יערוך לכם צוואה כדין העונה על דרישות החוק, וידאג שרצונכם האחרון לחלוקת רכושכם יקויים כמצוותכם.

   *המופיע באתר הסתבכת בפלילים LawOnTheWeb אינו מחליף ייעוץ במשרד עורכי דין, ואינו מתיימר להיות מדויק, מעודכן או מקיף. העושה שימוש באתר עושה זאת באחריותו הבלעדית.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-8044023 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף