LawOnTheWeb_MainPic הסתבכת בפלילים
LawOnTheWeb_MainPic הסתבכת בפלילים
פנייה לייעוץ אישי  פרטי יצירת קשר:

  יגיע כפיים 2, בית פיילוט

  ת"א, מיקוד: 6777886

  טלפון: 077-8044023

  מדיניות הפרטיות

  הצהרת נגישות

  מידע חשוב נוסף

  בעילה אסורה בהסכמה [מדריך משפטי, 2024]

  בעילה אסורה בהסכמה היא עבירה ייחודית הנכללת בפרק עבירות המין שבחוק העונשין. היא בעלת חומרה נמוכה מעבירות מין אחרות כגון אונס או מעשה סדום, וייחודיותה נובעת מכך שהיא מפלילה יחסי מין הנעשים בהסכמת הצדדים. 

  בעילה אסורה בהסכמה

  הסיבה לכך, היא רצון המחוקק למנוע את ניצולם המיני של קטינות ונשים על ידי בגירים או על ידי גורמים המצויים עמן ביחסי מרות או תלות.

  תוכן עניינים

  הגדרת חוק העונשין לעבירת בעילה אסורה בהסכמה

  העבירה של בעילה אסורה בהסכמה מצויה בהוראות סעיף 346 לחוק העונשין. המונח בועל מתייחס למי שמחדיר איבר מאיברי גופו או חפץ לאיבר המין של האישה. בהיבט זה, המונח בעילה מתייחס רק למצב שבו הקורבן היא אישה.

  בעילה אסורה בהסכמה – ביחס לגיל

  סעיף 346 כולל שני תתי סעיפים שההבדל העיקרי ביניהם הוא הגיל של מי שכלפיה מבוצעת עבירת הבעילה. תת הסעיף 346(א) מתייחס לבעילה של קטינות, בעוד שתת הסעיף השני מתייחס לבעילה של בגירות.

  בעילה אסורה בהסכמה של קטינות

   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

   תת הסעיף הראשון – 346(א), מגדיר בעילה של קטינה בגילאים שבין 14 ל- 16 שנים שלא במסגרת יחסי נישואין כבעילה אסורה.

   כמו כן, מגדיר תת סעיף זה בעילה של קטינה בגילאים שבין 16 ל- 18 שנים במסגרת ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך או השגחה או במסגרת הבטחה כוזבת מצד הבועל לנישואין עם הקטינה, גם כן כבעילה אסורה. העונש בגין בעילה אסורה המנויה בסעיף 346 (א) הוא עד 5 שנות מאסר.

   בעילה אסורה בהסכמה של בגירות

   תת הסעיף השני – 346(ב), מגדיר בעילה של אישה שגילה 18 שנים ומעלה, תוך ניצול יחסי מרות בעבודה או בשירות, או בעילה שהושגה כתוצאה מהבטחת שווא לנישואין מצד הבועל אשר התחזה לפנוי למרות שבפועל היה נשוי, כבעילה אסורה שהעונש בצדה הוא עד 3 שנות מאסר.

   בעילה אסורה בהסכמה תוך ניצול יחסי מרות:

   1. במסגרת יחסי עבודה – בעילה בהסכמה במסגרת יחסי העבודה, מתגבשת לכדי עבירה של בעילה אסורה כאשר יחסי העבודה הם יחסים של מרות מצד הבועל כלפי הנפגעת.
    בעוד שבאשר לגילאי 16-18 החוק לא מונה את מאפייני יחסי המרות המקימות את האיסור מאחורי הבעילה בהסכמה, העבירה החמורה פחות שמנויה בסעיף 346 (ב) מתייחסת באופן ספציפי ליחסי מרות בעבודה.
   2. במסגרת שירות צבאי או במשטרה – עבירת בעילה אסורה בהסכמה הרלוונטית למקרים של יחסים בין גבר ואישה בשירות צבאי או במשטרה, מתגבשת כאשר מערכת היחסים היא של מרות או כפיפות, כגון בין מפקד לפקודתו. כך, מערכת יחסים מינית בין גבר ואישה בדרג זהה או בדרגים שאין ביניהן יחסי מרות, אינה מגבשת עבירה של בעילה אסורה בהסכמה.
   3. במסגרת יחסי מטפל ומטופל – החוק מגדיר בעילה של קטינה בגיל 16-18 כאסורה, כאשר מתקיימים בין הבועל לקטינה יחסי תלות.
    פירוש הביטוי תלות במסגרת סעיף העבירה של בעילה האסורה בהסכמה, הוא יחסים בין מטפל נפשי דוגמת פסיכולוג, פסיכיאטר, עובד סוציאלי או מי שמציג עצמו בכזב כאחד מתארים אלו לבין הקטינה.
   4. במסגרת יחסי מורה ותלמיד/ה – סעיף 346(א) מתייחס באופן מפורש ליחסים בין מורה לתלמידה, כאשר הנפגעת היא בגילאים 16 עד 18. פירוש הדבר שכאשר מדובר במערכת יחסים בין מורה לתלמידה בגירה, מעשה הבעילה אינו אסור.

   התיישנות עבירות – כללי

   תקופת ההתיישנות של כל עבירה תלויה בסיווגה לפי אחת מ- 3 הקטגוריות אליהן משתייכות העבירות בספר החוקים הישראלי – חטא, עוון ופשע:

   1. עבירות חטא – עבירות שהעונש המירבי בצדן הוא עד 3 חודשי מאסר.
   2. עבירות עוון – עבירות שהעונש בצדן הוא מעל 3 חודשים ועד ל- 3 שנות מאסר.
   3. עבירות פשע – כל העבירות שהעונש בצדן הוא מעל 3 שנים.

   התיישנות עבירת בעילה אסורה בהסכמה

   בעילה אסורה בהסכמה בדרגתה החמורה יותר לפי סעיף 346(א), שהעונש בצדה הוא 5 שנים, היא עבירת פשע, בעוד שהחלופה המקלה של סעיף 346 (ב) שהעונש בצדה הוא 3 שנים היא עבירה מסוג עוון. לסיווג זה משמעות חשובה, שכן חוק סדר הדין הפלילי מגדיר תקופות התיישנות שונות לעבירות פשע ולעבירות עוון:

   • התיישנות עבירות עוון – 5 שנים.
   • התיישנות עבירות פשע שהעונש בצדן הוא עד שבע שנות מאסר – עשר שנים.

   הוראת התיישנות ייחודית לעבירות מין

   לצד הוראות ההתיישנות הכלליות, קיימת הוראה ייחודית הנוגעת לחלק מעבירות המין שבעניינן מתחיל מניין ההתיישנות בשלב מאוחר יותר. זאת, כאשר העבירה בוצעה בעת שקורבן העבירה הייתה קטינה.

   במקרה של עבירת בעילה אסורה בהסכמה לפי סעיף 346(א), חלה הוראת ההתיישנות מיוחדת כאשר העבירה בוצעה ביחס לקטינה, ומבצע העבירה הוא מי שמוגדר בעת ביצוע העבירה אחראי על אותה קטינה אך אינו בן משפחתה. במקרה כזה, מתחיל מניין ההתיישנות רק בעת הגעת הקטינה לגיל 28.

   מה ההבדל בין בעילה אסורה בהסכמה לבין אונס

   בעוד שעבירת בעילה אסורה בהסכמה היא עבירה שהעונש המירבי בצדה הוא בין 3 ל- 5 שנים, עבירת האונס היא עבירה שהעונש המירבי בצדה הוא של 20 שנות מאסר. מבחינת נתוני המעשה עצמו, ישנם מספר רכיבים עיקריים המבחינים בין עבירת האונס לעבירה של בעילה אסורה בהסכמה:

   1. גיל הנפגעת – עבירת האונס יכולה להתגבש גם במקרה של הסכמה מצד הקורבן, וזאת כאשר גיל הקורבן הוא מתחת ל- 14. במקרה שכזה, תיחשב הבעילה כאונס חרף קיומה של הסכמה.
   2. רכיב ההסכמה ביחס לקטינות מעל גיל 14 – מעשה הבעילה של קטינות מעל גיל 14, ייחשב כאונס רק אם הוא התרחש שלא בהסכמה, או במקרה שבו ההסכמה מבוססת על מרמה מצד הבועל באשר לזהותו או לטיב מעשה הבעילה.

   בעילה שלא בהסכמה – שאינה אונס

   לצד עבירת האונס המוסדרת בסעיף 345 לחוק העונשין ועבירת הבעילה האסורה בהסכמה המוסדרת בסעיף 346 לחוק העונשין, קיימת הוראה נוספת המתייחסת לאופי ההסכמה לקיום יחסי המין מצד נפגעת העבירה.

   הוראה זו מתייחסת לבעילה של בגירה על ידי מטפל או כהן דת, או מי שהתחזו לכאלה, וזאת במסגרת הטיפול או הייעוץ שניתן על ידם. העבירה מתגבשת כאשר מקור ההסכמה לקיום יחסי המין הוא ניצול של תלות נפשית ממשית. העונש המירבי בגין עבירה זו הוא 4 שנות מאסר.

   העונש הצפוי לנאשם בעבירת בעילה אסורה בהסכמה

   ענישת מי שביצע עבירה של בעילה אסורה בהסכמה נגזרת ממספר רכיבים:

   1. היקף העבירות – בית המשפט בוחן האם מדובר במעשה אחד או ריבוי מעשים.
   2. גיל הנפגעת – בית המשפט בוחן האם מדובר בבעילה של קטינה הקרובה לגיל 14 המצוי כפסע מעבירת אונס, אז ייטה בית המשפט להחמיר עם הנאשם, או שמא מדובר בנפגעת הקרובה לגיל הבגירות.
   3. נתוניו האישיים של הנאשם – בית המשפט בוחן האם מדובר בנאשם בעל עבר פלילי, ובפרט בעל עבר פלילי הכולל הרשעות קודמות בתחום עבירות המין. קיומו של עבר פלילי עלול להוביל את בית המשפט להטלת עונש חמור יותר מזה שהיה מוטל על נאשם ללא עבר פלילי.
   4. נטילת אחריות וחיסכון בזמן שיפוטי – הודאה באשמה ללא צורך בניהול הוכחות, תוך חיסכון שמיעת עדות הקטינה שבה בוצע מעשה הבעילה, הוא גורם המהווה טעם להקלה בעונשו של מי שהורשע בעבירה של בעילה אסורה בהסכמה.

   פיצוי כספי בגין בעילה אסורה בהסכמה

   משפט בגין עבירה של בעילה אסורה בהסכמה, כמו עבירות פליליות רבות שבהן יש פוגע מן הצד האחד וקורבן מן הצד השני, עשויה להוביל לפסיקת פיצוי לטובת הקורבן. פיצוי זה מסודר בהוראות חוק העונשין המאפשר הטלת פיצוי עד לסכום של 258,000 ₪.

   על פי חוק העונשין, הבסיס להטלת פיצוי הוא הערכת הנזק שגרמו המעשים של הנאשם לקורבן העבירה.

   בנוסף לפיצוי הכספי אותו מקבל נפגע העבירה במסגרת ההליך הפלילי, נפגע העבירה רשאי גם להגיש תביעה אזרחית מטעמו, לפיצוי כספי על הנזקים שנגרמו לו. תביעה אזרחית, בניגוד לפיצוי כספי בהליך הפלילי, אינה מוגבלת בסכום, וניתן לתבוע גם סכומים גבוהים ביותר, והכל בהתאם לנזק שנגרם, ולמידת אחריותו של הנאשם לנזק.

   נפגע עבירה שמבקש להגיש תביעה אזרחית לפיצוי כספי רשאי לבחור בין ניהול הליך נזיקין רגיל, לבין ניהול הליך תביעה אזרחית נגררת להרשעה בפלילים, בהתאם לסעיף 77 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב] התשמ"ד-1984.

   יתרונה המובהק של תביעה נגררת היא שהיא נידונה בפני השופט שניהל את ההליך הפלילי, ולכן נפגע העבירה אינו נדרש לדון מחדש באחריותו של הנאשם לעבירה, אלא רק בנזק שנגרם לו ובאחריות הנאשם לגרימת הנזק. הדבר חוסך מפח נפש רב לנפגעי עבירה, ומקל עבורם את ההליך באופן ניכר.

   על מנת להגיש תביעה אזרחית נגררת, יש לפעול במהרה, ולהגישה בתוך 90 ימים מיום שניתן פסק דין חלוט (שלא ניתן כבר לערער עליו), שהרשיע את הנאשם. בחלוף המועד, ניתן יהיה להגיש רק תביעת נזיקין רגילה, במסגרת מועדי ההתיישנות הרגילים הקבועים בחוק. כמו כן, אם פסק הדין זיכה את הנאשם, לא ניתן להגיש תביעה נגררת, אלא רק תביעת נזיקין רגילה.

   כך למשל במקרים בהם הנאשם זוכה מחמת הספק, יתכן וניתן יהיה לתבוע אותו בתביעת נזיקין רגילה. הרף הנדרש להוכחה בהליך האזרחי הוא נמוך באופן ניכר מהרף הנדרש להרשיע אדם בהליך הפלילי, ולכן גם אם נאשם זוכה מחמת הספק בהליך הפלילי, הוא עשוי להיות חייב לפצות את נפגע העבירה, בהליך אזרחי.

   דרכי אומדן נזק לצורך הטלת פיצוי כספי

   לטובת קבלת נתונים אודות מצב נפגעת עבירת הבעילה האסורה, יכול בית המשפט להורות על עריכת תסקיר נפגע עבירה הנערך על ידי שירות המבחן. כמו כן, באפשרות נפגעת העבירה להעביר לבית המשפט הצהרת נפגע עבירה הנערכת על ידיה, שבה באפשרותה לפרט בכתב אודות הנזק שנגרם לה כתוצאה מהעבירה.

   יצוין כי בית המשפט יכול להטיל פיצוי על פי התרשמותו מהיקף הנזק שנגרם לנפגעת העבירה, מבלי להיזקק לתסקיר או הצהרת נפגע עבירה.

   הגנה מפני אישום בעבירה של בעילה אסורה בהסכמה

   סעיף 353 בחוק העונשין, מהווה סייג לאחריות של מי שמעשה שביצע עונה להגדרת החוק בדבר בעילה אסורה בהסכמה בקטינה. זאת, כאשר פער הגילאים בין הבועל לקטינה עמה קיים יחסי מין בהסכמה אינו עולה על 3 שנים והוא נעשה במסגרת מערכת יחסים שאינה מבוססת על ניצול מעמדו של הבועל.

   מטרת הסייג לאחריות פלילית בעבירה של בעילה אסורה בהסכמה

   סעיף 353 לחוק, נועד לשלול את הפליליות ממערכת יחסים מינית אשר על פי הגדרת החוק מהווה עבירה פלילית וזאת כאשר יחסים אלו נעשו בהסכמה בין קטינים בגילאים דומים.

   סיכום

   עבירת בעילה אסורה בהסכמה היא הוראת חוק המבטאת תפיסת עולם המבקשת להגן על קטינות ועל נשים המצויות ביחסי מרות או תלות במסגרת טיפול, מקום עבודה או שירות בצבא או במשטרה, מפני ניצול מיני. הענישה בגין עבירות אלה נגזרת מנסיבות המעשה ונתוניו של העושה והיא כוללת גם אפשרות הטלת מאסר בפועל. בידי בית המשפט הגוזר את העונש להטיל, בנוסף לענישה בדמות מאסר, גם פסיקת פיצוי לטובת נפגעת העבירה.

   בעילה אסורה בהסכמה - שאלות נפוצות

   למי הסמכות לבצע עיכוב הליכים פלילי?

   בכל שלב שלאחר הגשת כתב אישום ולפני הכרעת הדין, היועץ המשפטי לממשלה רשאי, בהודעה מנומקת לבית המשפט, לעכב את הליכי המשפט, אולם רק בנסיבות מיוחדות ויוצאות דופן. בדרך כלל הבקשה לעכב הליכים מגיעה מהסנגוריה ומופנית ליועץ המשפטי לממשלה.

   האם ניתן לחדש את ההליכים לאחר בקשה לעיכוב הליכים פלילי?

   בעבירות מסוג "פשע" ניתן לחדש את ההליכים בתוך 5 שנים מיום עיכובם. בעבירות מסוג "עוון" ניתן לחדש את ההליכים הפלילים בתוך שנה ממועד עיכובים. אם ההליכים עוכבו פעמיים, לא ניתן לחדשם שנית. היועץ המשפטי רשאי להתנות את העיכוב בתנאים שונים כגון חרטה ופיצוי.

   הסנגור מגיש בקשה לעיכוב הליכים פלילי. מהן הסיבות המצדיקות את התערבות היוהמ"ש?

   בדרך כלל בקשה לעיכוב הליכים מוגשת על רקע בריאותו של הנאשם, אסון שפקד אותו, מצוקה כלכלית, נזקים מיוחדים שייגרמו לנאשם אם ההליכים יימשכו, העדר מסוכנות, הבעת חרטה ופיצוי המתלונן.

   מהן הסיבות שבגינן התביעה מעכבת את ההליכים, ללא בקשת הסנגוריה?

   ישנם מקרים שהיוזמה לעיכוב הליכים פלילי מגיעה מצד התביעה. למשל, קושי מיוחד להוכחת האשמה, העדר יכולת לאתר עדי תביעה מרכזיים, שיקולים מערכתיים כמו עומס על בתי המשפט ושיקולי עלות תועלת ציבוריים.

   *המופיע באתר הסתבכת בפלילים LawOnTheWeb אינו מחליף ייעוץ במשרד עורכי דין, ואינו מתיימר להיות מדויק, מעודכן או מקיף. העושה שימוש באתר עושה זאת באחריותו הבלעדית.

   לייעוץ ראשוני חייג 077-8044023 (זמינות 24 שעות)
   פנייה לייעוץ ראשוני ללא התחייבות

    מידע חשוב נוסף